Chính sách sử dụng:

– Khi mua hàng tại Maries, bạn được hiểu là đồng ý với điều khoản do Maries quy định.

–  Maries có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ điều kiện sử dụng. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước.